Внимание На този сайт се използват бисквитки, за да осигурят най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите, приемаме, че се съгласявате да получавате бисквитки от този сайт.OK
9/9

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ EuStore УСЛУГИ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "ХЕДИ КОМПЮТЪРС" ООД, БЪЛГАРИЯ, ХАСКОВО, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 14, ЕИК 126689895, предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина EuStore.Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на EuStore или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра EuStore IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Предмет на Общите условия
Чл. 1.EuStore предоставя предвидените в настоящите Общи условия услуги.

Права и задължения на Потребителя
Чл. 2. Възможност на Потребителя да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина на https://eustore.bg.
Чл. 3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 4. Потребителят, регистриран като член на EuStore, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителя е длъжен незабавно да уведомява EuStore за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 5. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата EuStore
Чл. 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на EuStore се задължава при ползване на услугите:
ал. 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
ал. 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
ал. 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
ал. 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от EuStore услуги;
ал. 5. да уведомява незабавно EuStore за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
ал. 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ал. 7. да не извършва злоумишлени действия;
Чл. 7. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на https://eustore.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет магазина и са достояние на всеки потребител.

Права и задължения на EuStore
Чл. 8. EuStore няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
Чл. 9. EuStore има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на EuStore или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността нa EuStore, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Чл. 10. EuStore има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на EuStore да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. EuStore не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез EuStore.
Чл. 11. EuStore може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. EuStore не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на EuStore и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Чл. 12. EuStore не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на EuStore във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за EuStore.
Чл. 13. Потребителя е длъжен да обезщети EuStore и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра или в указателя на EuStore изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез EuStore в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
Чл. 14. EuStore има право да събира и използва информация относно своите Потребители, независимо дали са регистрирани като членове на EuStore.
Чл. 15. Информацията по предходния член може да бъде използвана от EuStore, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@eustore.bg . EuStore събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които EuStore ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
Чл. 16. EuStore гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия
Чл. 17. EuStore има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Изменение на Общите условия
Чл. 18. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от EuStore. Също има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. EuStore се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то EuStore има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 19. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата EuStore на своя компютър.
Чл. 20. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Чл. 21. Телефони и e-mail за контакти са обявени на EuStore.